Dzierżoniów
Zdjęcia, filmy
Zobacz

Bon moty

Znane mi są dwa rodzaje „czarnych dziur” w kosmosie i w moim portfelu.

biedny astronom

Co uczeń będzie miał w tornistrze?

elementarz

Każdy rodzic uzyska szczegółowe informacje w „swojej” szkole. Poniżej najważniejsze informacje o tym, kto i na jakich zadach może korzystać z rządowego programu.

Dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach będzie udzielana uczniom szkół ponagimnazjalnych (licea i technika) słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Formularze wniosków dostępne są w szkołach.

Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić:

1. Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - do kwoty 225 zł

2. Dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt a-f- klas II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia albo klasy I branżowej szkoły I stopnia - do kwoty 390 zł

3. Dla ucznia:

a) słabowidzącego,

b) niesłyszącego,

c) słabosłyszącego,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt a-f- klas liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego - do kwoty 445 zł

4. Dla ucznia: klas II i III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Dofinansowanie przysługuje, gdy uczeń nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra ds. oświaty i wychowania - do kwoty 175 zł

UM.

Wrocław °C
  23.06.2018 Ferienhaus Ostsee

Ciekawe cytaty

Powietrze, światło, odpoczynek uzdrawiają, lecz największe ukojenie płynie z kochającego serca.

Theodor Fontane

reklama